Показать фильтры

DMX 30-60 5060 [12V, 24V]

SPI 30 5060 [5V, 12V] автоном

SPI 30 5060 [5V, 12V] стандарт

SPI 30 5060 [5V, 12V] непрерыв.

SPI 60 5060 2x [5V, 12V, 24V] автоном

SPI 60 5060 2x [12V] стандарт

SPI 60-100 5060 2x-3x [12V] непрерыв.

SPI White 60 5060 2x [12V]

SPI 60 335 2x [5V] бок.свеч.

SPI 96 5060 3x [12V] трехрядная

SPI 90-144 3x-5x [5V]

комплекты SPI 12V с пультом

Лента SPI-5000SE-IR21B 12V RGB (5060,300 LED x3,1804, ПДУ)

4 190 руб. /м.

Лента SPI-5000-IR21B 12V RGB (5060,300 LED x3,1804, ПДУ)

3 753 руб. /м.

Лента SPI-5000SE-IR21B 12V RGB (5060,150 LED x3,1804, ПДУ)

2 773 руб. /м.

Лента SPI-5000SE-5060-30 12V Cx3 RGB-Remote (10mm, 7.2W, IP65)

2 773 руб. /м.

Лента SPI-5000-IR21B 12V RGB (5060,150 LED x3,1804, ПДУ)

2 360 руб. /м.

Лента SPI-5000-5060-30 12V Cx3 RGB-Remote (10mm, 7.2W, IP20)

2 360 руб. /м.

Лента SPI-2500 5V RGB 5x (5060, 360 LED x1, 2812)

2 124 руб. /м.

Лента SPI-2000-2020-90 5V Cx1 RGB (4mm, 14.4W, IP20)

1 144 руб. /м.

Лента SPI-5000P 12V RGB (5060, 480 LED x3,1812)

1 428 руб. /м.

Лента SPI-5000SE 12V RGB (5060, 480 LED x3,1812)

1 369 руб. /м.

Лента SPI-5000 12V RGB (5060, 480 LED x3,1812)

1 144 руб. /м.

Лента SPI-5000P-Side 5V RGB (335, 300 LED x1,1903)

1 103 руб. /м.

Лента SPI-5000P-AM 12V Warm3000 (5060, 60 LED/m, x3)

1 003 руб. /м.

Лента SPI-5000P-5060-60 12V Cx3 Warm3000-Auto (12mm, 13.2W, IP66)

1 003 руб. /м.

Лента SPI-5000-5060-60 12V Cx3 Warm3000-Auto (10mm, 13.2W, IP20)

885 руб. /м.

Лента SPI-5000P-AM 12V Day4000 (5060, 60 LED/m, x3)

1 003 руб. /м.

Лента SPI-5000P-5060-60 12V Cx3 Day4000-Auto (12mm, 13.2W, IP66)

1 003 руб. /м.

Лента SPI-5000-AM 12V Day4000 (5060, 60 LED/m, x3)

885 руб. /м.

Лента SPI-5000-5060-60 12V Cx3 Day4000-Auto (10mm, 13.2W, IP20)

885 руб. /м.

Лента SPI-5000P-AM 12V White6000 (5060, 60 LED/m, x3)

1 003 руб. /м.

Лента SPI-5000P-5060-60 12V Cx3 White6000-Auto (12mm, 13.2W, IP66)

1 003 руб. /м.

Лента SPI-5000-AM 12V White6000 (5060, 60 LED/m, x3)

885 руб. /м.

Лента SPI-5000-5060-60 12V Cx3 White6000-Auto (10mm, 13.2W, IP20)

885 руб. /м.

Лента SPI-5000P-RAM 12V RGB (5060, 100 LED/m, x1, AM)

1 794 руб. /м.

Лента SPI-5000-RAM 12V RGB (5060, 100 LED/m, x1, AM)

1 652 руб. /м.

Лента SPI-5000P-RAM-5060-60 12V Cx3 RGB-Auto (12mm, 12W, IP66)

897 руб. /м.

Лента SPI-5000SE-RAM-5060-60 12V Cx3 RGB-Auto (10mm, 12W, IP65)

861 руб. /м.

Лента SPI-5000-RAM-5060-60 12V Cx3 RGB-Auto (10mm, 12W, IP20)

767 руб. /м.

Лента SPI-5000P-RAM 12V RGB (5060, 60 LED/m, x1, AM)

1 310 руб. /м.

Лента SPI-5000SE-RAM 12V RGB (5060, 60 LED/m, x1, AM)

1 263 руб. /м.

Лента SPI-5000-RAM 12V RGB (5060, 60 LED/m, x1, AM)

1 003 руб. /м.

Лента SPI 2-5000PS 12V RGB 2x (5060, 300 LED x3)

619 руб. /м.

Лента SPI 2-5000P 12V RGB 2x (5060, 300 LED x3)

483 руб. /м.

Лента SPI 2-5000SE 12V RGB 2x (5060, 300 LED x3)

460 руб. /м.

Лента SPI 2-5000 12V RGB 2x (5060, 300 LED x3)

424 руб. /м.

Лента SPI-5000P-AM 24V RGB (5060, 60 LED/m, x6)

779 руб. /м.